Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest firma Chmiel-Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach ul. Gliniki 8, mail; biuro@chmiel-nieruchomosci.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę wyłącznie w celu realizacji umów o pośrednictwo.

Dane osobowe są również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych jakim jest wystawienie faktur, przygotowanie dokumentacji do nieruchomości której dotyczy umowa , sporządzanie umów najmów-wynajmów, przekazanie Pani/Pana danych notariuszowi w celu przygotowania umów kupna- sprzedaży nieruchomości (dotyczy realizacji umów, które Pan/Pani będzie chciał/a zawrzeć)

Odbiorcami Pana / Pani danych będą jedynie instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa oraz strony umów najmu-wynajmu, kupna-sprzedaży nieruchomości , notariusz a także upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy Administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, hostingu, biuro rachunkowe), inni pośrednicy współpracujący oraz inne podmioty partnerskie biorące udział w realizacji umów pośrednictwa w obrocie nieruchomością w szczególności dotyczy to przekazywania informacji podmiotom technicznie realizującym usługi.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem do realizacji usługi. W przypadku niepodania danych w zakresie wymaganym przez Administratora nie będzie możliwa realizacja umowy o pośrednictwo co wiąże się z odmową dalszej współpracy.

Ma Pan/ Pani prawo do; dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, prawo do ich usunięcia ; dane osobowe mogą zostać usunięte pod warunkiem, że nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

Umowy o pośrednictwo są przechowywane przez okres maksymalnie do lat 5. Nie mogą podlegać usunięciu (zniszczeniu) na życzenie klienta gdyż stanowią zabezpieczenie interesów Pośrednika ; dane te są przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).